ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।

ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਊ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ OTP ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com