ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ

ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੁਰਾ-ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਣਚਾਹੇ ਦੋਸਤ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਸਬੁਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਕਾਂਟੇਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕਾੱਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜਿਸ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਸੇਜ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।

ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗਿਫਟ

ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਵ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ  ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕਮੀਆਂ

ਜਿਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੰਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਭਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਗ਼ੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਲ੍ਹਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਮੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।