ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਨ ਅਮਾਉਂਟ

ਏਸਬੀਆਈ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਨ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਰਿਏ ਲੋਨ ਦਾ ਰੀਪੇਮੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਿਵੇਦਕ 9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦਾ ਰੀਪੇਮੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦਾ ਰੀਪੇਮੇਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।